Privacyverklaring

Deze website is eigendom van Heemkundige Kring van Rijkevorsel vzw.

Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel

België

hkrijkevorsel@outlook.be

Bank   BE86 9730 8236 4350

Ondernemingsnummer   0431725125

Ingeschreven bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Turnhout.

Privacy, cookies, auteursrechten en disclaimer

PRIVACYVERKLARING

Verwerking van persoonsgegevens

Leden

Sinds 25 mei 2018 is de Europese ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) van kracht; deze vervangt de bestaande Belgische wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Heemkundige Kring van Rijkevorsel VZW (HKR) wil zich maximaal houden aan deze regelgeving.

De HKR bewaart enkel de gegevens die hij van zijn leden zelf ontvangt bij het afsluiten van het lidmaatschap: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer (bij voorkeur mobiel) en adres.

Deze gegevens vormen het Ledenbestand, dat opgeslagen is in een beveiligde databank, waartoe enkel de leden van het bestuur toegang hebben. De update van het Ledenbestand wordt uitgevoerd door het bevoegde bestuurslid, belast met het mandaat ledenbeheer, op een PC, die beveiligd is met een wachtwoord en achter slot bewaard wordt. De leden van HKR blijven evenwel zelf verantwoordelijk voor de juistheid van hun gegevens in dit bestand.

Elke wijziging in de betrokken gegevens dient door het lid zelf te worden meegedeeld aan het secretariaat van de HKR via hkrijkevorsel@outlook.be . Als een lid zijn of haar persoonlijke gegevens wil inkijken, kan dat steeds op eenvoudige vraag aan het secretariaat via het e-mailadres.

De bewuste gegevens worden uitsluitend gebruikt voor:

– de communicatie vanuit de vereniging met de leden in het algemeen;

– het toesturen van uitnodigingen voor komende activiteiten van de HKR;

– de algemene informatieverstrekking aan de leden.

Bij opzegging van het lidmaatschap worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk uit het ledenbestand verwijderd. Bij overlijden wordt twee maanden na die datum contact opgenomen met de eventuele partner met de vraag of hij/zij betrokken wil blijven bij de werking van de HKR. Enkel bij een bevestigend antwoord worden de persoonlijke gegevens van de partner in het ledenbestand behouden.

Foto’s of video-opnames

De HKR kan foto’s of video-opnames (laten) maken in het kader van de activiteiten die worden georganiseerd door de vereniging of in samenwerking met andere verenigingen.

Het gaat daarbij om niet-gerichte beelden, sfeerbeelden of beelden waarop personen toevallig aanwezig zijn zonder dat de focus wordt gelegd op de perso(o)n(en) in kwestie. Deze afbeeldingen kunnen worden gebruikt in communicaties van de HKR met zijn leden en desgevallend worden gepubliceerd op de Facebookpagina en de website van de vereniging. De beelden kunnen eventueel ook worden gebruikt als illustratie in de publicaties uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van de HKR. Voor gerichte beelden die zouden worden gemaakt of gebruikt of gepubliceerd, zal steeds voorafgaand de schriftelijke toestemming aan de betrokkenen worden gevraagd. Als u niet gefotografeerd of gefilmd wil worden, dient u ons dit schriftelijk mee te delen vóór de aanvang van de activiteit.

Voor meer informatie kunt u terecht op het secretariaat van de HKR via hkrijkevorsel@outlook.be

Privacyverklaring klanten

Als u van de HKR een publicatie aankoopt en die laat opsturen, een beroep op ons doet om informatie op te zoeken enzovoort, dan leggen wij in het kader van onze dienstverlening uw persoonsgegevens vast (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) in een klantenbestand. De HKR behandelt dit alles in vertrouwen en gebruikt ze slechts voor de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.

Dit houdt in dat u ons de toestemming geeft om die gegevens te gebruiken voor het toezenden van het jaarboek en mededelingen over de werking van de kring. Ze worden niet verstrekt aan derden.

U hebt recht op inzage, verbetering of eventuele verwijdering van uw persoonsgegevens. Wij verzoeken u om met alle vragen over de verwerking hiervan rechtstreeks contact met ons op te nemen. Bovenaan deze pagina vindt u onze contactgegevens.

Gebruik van cookies

De HKR maakt voor deze website gebruik van een abonnement bij WordPress. Dit softwareprogramma maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schijf. In een cookie zit informatie opgeslagen over webpagina’s die u hebt bezocht. Er worden geen persoonsgegevens bijgehouden in deze cookies. Cookies worden toegepast om de website beter te laten functioneren en het gebruik ervan te vergemakkelijken. Hier worden ze gebruikt voor technische en analytische doeleinden, niet voor reclamedoeleinden.

U kunt het gebruik ervan verhinderen en ze blokkeren via uw internetbrowsers zoals Internet Explorer®, Firefox®, Chrome®, Safari®, enz. Klik hiervoor op de help-functie van uw browser.

Door onze website te bezoeken, gaat u er als bezoeker mee akkoord dat er cookies gebruikt worden. U kunt deze op elk moment zelf verwijderen.

Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten

De inhoud van onze website behoort toe aan de HKR en/of derde partijen. Alle teksten, foto’s, afbeeldingen en logo’s zijn wettelijk beschermd. Het is niet toegestaan informatie te kopiëren, te downloaden, openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de HKR of van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken voor eigen persoonlijk gebruik. Wie een artikel schrijft met informatie uit één van onze jaarboeken, is verplicht naar de naam van de auteur, de titel van het werk, het jaarboek met jaartal en de bladzijde te verwijzen.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De inhoud ervan kan altijd worden aangepast, gewijzigd of aangevuld zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving.

Op deze website zijn soms links opgenomen naar andere websites. Deze verwijzingen houden op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud ervan. De HKR is niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid van deze websites.

Wijziging privacyverklaring

De HKR kan zijn privacyverklaring wijzigen. Op deze webpagina vindt u de meest recente versie. Hieronder vindt u de datum van de laatste wijziging.

 Datum laatste aanpassing: 14 februari 2022